Souhlas se zpracováním osobních údajů pro inzerenty

Inzerent tímto uděluje Obci Červená Voda výslovný souhlas se zpracováním, uchováním a shromažďováním svých osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Zpracovávanými osobními údaji jsou: Jméno a příjmení, trvalé bydliště nebo místo pobytu (ulice. č.p./č.o., město, PSČ, stát), e-mailová adresa a telefonní číslo.

Výše uvedené osobní údaje bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat strojově (automatizovaně) pomocí počítačů a počítačových programů za účelem zveřejnění inzerátu na webových stránkách obce. Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 2 roky.

Inzerent si je vědom, že jako subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, má právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Má právo vyžadovat informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a má právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále má inzerent právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se jej týkají, které poskytl správci, ve strukturovaném, strojově čitelném formátu, blíže viz čl. 20GDPR).
Inzerent jako subjekt údajů je informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů může odvolat odesláním e-mailu na adresu urad@cervenavoda.cz nebo v listinné podobě na adresu Obec Červená Voda č.p. 268, 561 61 Červená Voda.
Jako subjekt údajů má inzerent v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce údajů, pověřence nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.