sobota 29. duben 2017
Nastavení velikosti textu: A A A
Vyhledat
Menu
 • Vítejte na stránkách Obce Červená Voda
 • Obec Červená Voda
 • Historie obce
 • Historie speciál
 • 1. Před úsvitem
 • 2. První zmínky o obci
 • 3. Schürerové a sklárny
 • 4. Na žerotínském panství
 • 5. Nástup Lichtenštejnů
 • 6. Založení Orlice
 • 7. K počátkům kapitalismu
 • 8. Konec monarchie
 • 9. Mezi světovými válkami
 • 10. Na skok za hranice
 • 11. Sjednocení Červené Vody
 • Znak obce
 • Mapa obce
 • Památky
 • Knihy a publikace
 • Pohlednice
 • Smuteční síň
 • Obecní úřad
 • Kontaktní formulář
 • SMS InfoKanál
 • Registr oznámeni
 • Povinné informace
 • Úřední deska
 • Povinně zveřejňované smlouvy
 • Dokumenty
 • Platné vyhlášky a nařízení obce
 • Směrnice a pravidla
 • Formuláře
 • Z jednání zastupitelstva
 • Výpisy z jednání RO
 • Ostatní
 • Územní plán obce
 • Plán zimní údržby
 • Jízdní řády
 • Volby
 • Smuteční oznámení
 • Změna č. 1 územního plánu
 • Obecní samospráva
 • Zastupitelstvo obce
 • Rada obce
 • Zvláštní orgány
 • Školská rada
 • Služby obce Červená Voda
 • Červenovodský zpravodaj
 • Zpravodaje ke stáhnutí
 • Obálky Červenovodského zpravodaje
 • Organizace a instituce
 • Obecní knihovna
 • Kino SPUK
 • Klub čilých babiček
 • Římskokatolická farnost Červená Voda
 • Varhany ve farním kostele
 • Sbor dobrovolných hasičů obce Červená Voda
 • Základní škola a mateřská škola Červená Voda
 • Domov důchodců sv. Zdislavy
 • Kalendář akcí
 • Společenské prostory
 • Sport
 • Plán užívání tělocvičny ZŠ
 • Sportovní areály
 • Víceúčelové sportoviště
 • Katalog místních firem
 • Formulář pro vložení firmy
 • Inzerce pro občany
 • Formulář pro zadání inzerce
 • Fotogalerie
 • Turistické informace
 • Turistická infocentra
 • Muzea
 • Vojenské opevnění
 • Rozhledny
 • Pěší turistika
 • Cykloturistika
 • Lyže
 • Lyžařská oblast Jeřáb
 • Lyžařská oblast Buková hora a Suchý vrch
 • Webkamery
 • Rozhledna na Křížové hoře
 • Užitečné odkazy
 • Linka bezpečí
 • Sociálně-právní ochrana dětí
 • Mapa stránek
 • Projekty a investiční akce
 • Plán rozvoje obce
 • Obce mikroregionu
  Jsme členy

  Povinné informace

  Povinné informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Název

  Obec Červená Voda

  2. Důvod a způsob založení

  Obec jako územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24. 11. 1990. Tento zákon vymezil základní postavení obcí v demokratickém zřízení státu. Byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, který ve znění pozdějších předpisů platí dosud. Obec v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a chrání veřejný zájem. Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Při výkonu samostatné působnosti se řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy. Obec vykonává rovněž státní správu, a to v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen "přenesená působnost"). Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

  3. Organizační struktura

  Obec je samostatně spravována patnáctičlenným Zastupitelstvem obce Červená Voda. Dalšími orgány obce jsou pětičlenná Rada obce Červená Voda, starosta, Obecní úřad Červená Voda a zvláštní orgány obce- přestupková komise.

  Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do úřadu. Člení se na dva odbory:

  • Odbor finanční a majetkový
  • Odbor stavební, silniční a životního prostředí

  Obec zřizuje dvě příspěvkové organizace:

  jednu organizační složku:

  a založila jednu obchodní společnost

               Služby obce Červená Voda spol. s r.o.

  4. Kontaktní spojení

  4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Červená Voda čp. 268
  PSČ 561 61

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad
  Červená Voda čp. 268

  4.3 Úřední hodiny

  Pondělí a středa 8.00 - 11.30 | 12.00 - 17.00

  4.4 Telefonní čísla

  465 626 212 - ústředna, sekretariát
   

  465 322 700 - správa bytového a nebytového fondu obce

  465 626 319 - fax, podatelna

  465 626 216 - správa majetku

  465 322 484 - účtárna

  465 322 615 - Odbor stavební, silniční a životního prostředí

  465 322 455 - Služby obce Červená Voda, s.r.o.

  4.5. Čísla faxu

  465 626 319

  4.6 Adresa internetové stránky

  http://www.cervenavoda.cz

  4.7 Adresa e-podatelny

  epodatelna@cervenavoda.cz

  4.8 Další elektronické adresy

  urad@cervenavoda.cz
  Adresář telefonních a e-mailových spojení

  5. Případné platby lze poukázat

  Česká spořitelna a.s. č. účtu 1324465319/0800

  6. IČ

  00278637

  7. DIČ

  CZ 00278637

  8. Dokumenty

  8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  8.2 Rozpočet

  Rozpočtový výhled 2016 - 2019

  Rozpočtové změny 2017 č. 1

  Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017

  Schválený rozpočet obce na rok 2017

  Schválený rozpočet obce na rok 2016

  Schválený rozpočet obce na rok 2015

  Schválený rozpočet obce na rok 2014

  Schválený rozpočet obce na rok 2013

  Schválený rozpočet obce na rok 2012
  Schválený rozpočet obce na rok 2011
  Schválený rozpočet obce na rok 2010
  Schválený rozpočet obce na rok 2009

  Závěrečný účet obce za rok 2015

  Závěrečný účet obce za rok 2015 - příloha1

  Závěrečný účet obce za rok 2015 - příloha 2

  Závěrečný účet obce za rok 2015 - příloha 3

  Závěrečný účet obce za rok 2015 - příloha 4

  Závěrečný účet obce za rok 2015 - příloha 5

   

  Závěrečný účet obce za rok 2014

  Závěrečný účet obce za rok 2014 - příloha1

  Závěrečný účet obce za rok 2014 - příloha 2

  Závěrečný účet obce za rok 2014 - příloha 3

  Závěrečný účet obce za rok 2014 - příloha 4

  Závěrečný účet obce za rok 2014 - příloha 5

  Závěrečný účet obce za rok 2013

  Závěrečný účet obce za rok 2013 - příloha1

  Závěrečný účet obce za rok 2013 - příloha 2

  Závěrečný účet obce za rok 2013 - příloha 3

  Závěrečný účet obce za rok 2013 - příloha 4

  Závěrečný účet obce za rok 2013 - příloha 5

  Závěrečný účet obce za rok 2012

  Závěrečný účet obce za rok 2011
  Závěrečný účet obce za rok 2010
  Závěrečný účet obce za rok 2009
  Závěrečný účet obce za rok 2008
  Závěrečný účet obce za rok 2007

   

   


  9. Žádosti o informace

  Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se podávají:

  • ústně osobně nebo telefonicky příslušnému pracovníkovi
  • písemně poštou na adresu obecního úřadu, elektronickou poštou nebo na podatelně obecního úřadu

  Viz Postup při podávání žádosti

  10. Příjem žádostí a dalších podání

  Stížnosti, žádosti a podněty se podávají písemně, a to poštou na adresu obecního úřadu, na podatelně obecního úřadu nebo elektronickou poštou.

  11. Opravné prostředky

  • Postup při podání opravného prostředku podle správního řádu. Viz podrobné informace.
  • Postup při podání opravného prostředku podle zákona č. 106/1999 Sb. Viz podrobné informace.

  12. Formuláře

  • Š½ádost o pronájem bytu - lze získat na podatelně obecního úřadu nebo u v vedoucí HSO obecního úřadu, lze stáhnout zde: ve formátu pdf ve formátu doc
  • Formuláře stavebního úřadu lze získat na stavebním úřadě nebo stáhnout zde: ve formátu pdf ve formátu doc
  • Formulář zadání komerční inzerce v Červenovodském zpravodaji - lze získat u tajemníka nebo na účtárně obecního úřadu ve formátu pdf ve formátu doc

  13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

  Návody pro řešení nejrůznějších životních situací lze nalézt na Portálu veřejné správy v sekci "Životní situace“. (http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708)

  nebo na portálu Záchranný kruh - odkaz na úvodní stránce.

  14. Předpisy

  14.1 Nejdůležitější používané předpisy

  • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
  • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
  • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách
  • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
  • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel
  • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
  • Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon
  • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
  • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
  • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
  • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
  • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
  • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
  • Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
  • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě
  • Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

  Se všemi předpisy se lze seznámit v úředních hodinách v kanceláři tajemníka obecního úřadu nebo na http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx

  14.2 Vydané právní předpisy

  Vydané právní předpisy obce

  15. Úhrady za poskytování informací

  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník úhrad za poskytnutí informací ke stažení

  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

  není

  16. Licenční smlouvy

  nejsou

  17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Poskytnuté informace 2016

   

  Soubory ke stažení

  SOCV - služby obce Červená VodaGeoportál Červená Voda
  Kalendář akcí

  Poradna pro nedoslýchavé

  středa 17. květen 2017

  Více

  Poradna pro nedoslýchavé

  středa 14. červen 2017

  Více
  Katalog firem
  Soukromá inzerce
  Z fotogalerie
  Záchranný kruh