Velikonon koncert

Dkujeme vem nvtvnkm naeho koncertu za pjemnou atmosfru, pi kter se hraje v pohod a tm samo. Snad jsme alespo malou mrou pispli k veselmu jaru, k pestrm velikononm svtkm. Kdy u jsem takticky zaal o Vs, o naich pznivcch, dovolte mi, abych se o nkterch z Vs krtce zmnil. Odpuste, nechci znovu jmenovat vechna msta a kouty odkud jste k nm pijeli. Spektrum je u pomrn irok a urit bych nco vynechal. Moc ns t nvtvy rodilch ervenovok i pespolnch cestujcch (nejdle z Bratislavy), kterch si moc vme. Krom jinho jsme vm tak zahrli ti nov psn. Jsou to Mince, tvrt pl a Sed Oko na traktrku. Posledn ze zmiovanch je pse s populrnm tmatem z na vsi a je tak po psni Vajgl, Star zdi, Franta Vvra a Kiovatky (hlen rozhlasu) dalm svdectvm z obecnho dn. V posledn dob se otevelo hned nkolik dalch vesnickch tmat, kter by stli za zpracovn a urit nad nimi budeme uvaovat. Napklad pse o nejmenovanm zlodji z Bl Vody (o kterm jsem mluvil na koncert) by urit zaujala. Bohuel se mi jako textai pi tchto vesfolkovch psnch asto stv, e jsou texty natolik specifick a osobn, e jsou prv z tohoto dvodu veejn nepouiteln. Proto dkuji vem internetovm icq konzultantm, kte s nmi spolupracuj jako extern cenzoi. Kdyby ml nkdo dal zjem takto s nmi spolupracovat budeme jen rdi. Dky tto spoluprci zmizely z psn o Okovi pezdvky jako ulda, Pape (koda e se te usmv jen ten, kdo v). Jsme rdi, e zaujala i pse Mince, kter m ponkud hlub tma. Koncert vrazn podpoila NADACE VODAFONE esk republika, eho si velice vme. V souasn dob se pipravujeme na vystoupen - na Jablosk medvdek a na nae kiohorsk otevrn rozhledny, kde tak budeme hrt. Kdo jet nebyl na strnkch medvdek.ic.cz , nebo na strnkch Putovn za psnikou (odkaz Putovn 2007 v menu) m nejvy as se tam podvat. Najde tam nkolik skvlch interpret, kter by bylo koda si neposlechnout.