15. července 2017
Neratov
15h, vstup.dobr.
mapa zde

24. června 2017
11. Putování za písničkou
www.putovanizapisnickou.cz

11. června 2017
Na Trojici
u Severomoravské chaty, 11h
mapa zde


11. května 2017
Zahájení vernisáže
Muzeum Králíky, 17h
www.muzeumkraliky.cz

6. května 2017
Jeskyně na Špičáku
Supíkovice, 17h
mapa zde

7. dubna 2017
Velikonoční setkání
Lichkov, upřesníme

25. března 2017
Za oponou, ČV
kinosál, 19h
mapa zde

8. října 2016
koncert v SDH
Červená Voda, 19h.

18. září 2016
Tančírna
Račí údolí, 17:00
www.tancirna.rychleby.cz28. srpna 2016
41. Mohelnický dostavník
Hlavní scéna - neděle 9.40
www.mohelnickydostavnik.cz


26. srpna 2016
41. Mohelnický dostavník
Loštice - kostel sv. Prokopa
19 hod.
www.mohelnickydostavnik.cz

6. srpna 2016
MUNA 2016
Mikulovice u Zlatých hor
www.jeseniky-brontosaurus.cz

18. června 2016
10. Putování za písničkou
www.putovanizapisnickou.cz

3. října 2015
sál SDH ČV
19h.
Červená Voda

19. září 2015
Zastávka Hřibová
upřesníme
Loučení s létem

5. září 2015
Medový jarmark - náměstí
15.30
Jablonné nad orlicí

20. srpna 2015
Šapitó na Cihelně
18:00
Králíky - Cihelna
+ Peter Petiar Lachký
plakat zde

11. července 2015
17h. -Koncert Mohyly
kostel Sv. Jana Nepomuckého
Vrchní Orlice (Bartošovice v Orl. horách)

27. června 2015
FošnaFest Žamberk
17.15-18.15
podrobnosti zde

20. června 2015
9. Putování za písničkou
www.putovanizapisnickou.cz

30. května 2015, 16h
Koncert Mohyly
kaple Nejsvětější trojice
Vysoká (Malá morava)

přesunuto na neurčito, 17h
Koncert Mohyly
místní lokál
Heřmanice u Králík

25. dubna 2015, 17h
Koncert Mohyly
Jeskyně na Špičáku
Supíkovice

11. dubna 2015, 19h
Křest CD Mohyly
-ještě nevíme kde-
Červená Voda

6. prosince 2014
Za oponou
Červená Voda
kinosál PSUK
19:00
vstupné pečené nebo kapalné

4. října 2014
Koncert v SDH
Červená Voda
sál za nemocnicí
19:00

21. června 2014
8. Putování za písničkou
www.putovanizapisnickou.cz

17. května 2014
Tančírna Račí údolí
Javorník, Rychleby

3. května 2014
Kostel Nejsvětější Trojice
Heřmanice u Králík
- akusticky -
16:00, vstupné dobrovolné

19. dubna 2014
prozatím neurčeno
....

pátek 7. března 2014
koncert za oponou
kino, Červená Voda

26. října 2013
Koncert v SDH ČV
19:00, předpr.50 na místě 8022. září 2013
kostel v Neratově
16:00, vstupné dobrovolné

17. srpna 2013
18:18 Šanov - Kostel

22. června 2013
7. Putování za písničkou

13. dubna 2013
Koncert za oponou
ČV, kinosál
19:00, vstupné dobrovolné

28. prosince 2012
kostel sv. Vavřince
18:00, Čenkovice

1. prosince 2012
Koncert v SDH ČV

30.9.11 - X.12
přestávka

30. 9. 2011
Koncert v SDH ČV

13. 8. 2011
Šanovské zpívání

25. 6. 2011
Festival rozhledna

11. 6. 2011
festival "Střelické strunobraní"
www zde

30. 5. 2011
David ve Střelicích
info zde

21. 5. 2011
Tančírna Javorník, 17h

14. 5. 2011
Neratov, 16h

16. 4. 2011
"Za oponou", kinosál SPUK ČV, 19h.

1. 4. 2011
Jablonné nad Orlicí (s Epydemye)

21. 3. 2011
David - koncert v AC klub HK

26. prosince 2010
Zpívání na Štepáná - Šanov

16. října 2010
Koncert v SDH CV
KŘEST CD

27. srpna 2010
Mohelnický dostavník

14. srpna 2010
Šanovské zpívání

Naše koncertní požadavky - zde

KDY (rok/mesic/den) AKCE BLIŽŠÍ INFORMACE ODKAZ
2010 / 10 / 16 Koncert v SDH pozdìji není
2010 / 06 / 26 Putování za písnièkou 4. Hudební festival na Køížové hoøe. zde
2010 / 06 / 12 MotoKapky Vystoupení na Motosrazu MOTOŠOK v Èervené Vodì. zde
2010 / 05 / 29 Festival "Spoleènost bez židlí" Pilníkov zvou nás Kaluže z Pilníkova, další :Jarret, Escape, Bejlí, Kaluže, Marta a rasputinband zde
2010 / 04 / 26 Øeèkovice 26.4.10, 19.00, pivovarský sál Brno , 60 Kè, Ahoj, jsou na svìtì podrobnosti o koncertu. Bude v pondìlí 26. dubna v Pivovarském sále v Øeèkovicích (jako poslednì). Zaèátek v 19.00. Zvuèit bude opìt J. Mikyska, za což jsme moc rádi. Tìšíme se na Vás, pozvìte další pøátele, pakliže myslíte, že by je náš koncert mohl zajímat. Vstup 60 Kè. Pivovarský sál (šalina è. 1 - koneèná Øeèkovice - pak dolù po ulici Vážného až ke kostelu (Palackého nám.). Sál za kostelem - po schodech nahoru a vchod ze dvora). Nebo šalinou è. 1 k Semilasu od tama busem è. 42 pøímo na Palackého nám. není
2010 / 03 / 20 Koncert "malý" koncert v Èervené Vodì, bližší info pozdìji není
2009 / 12 / 26 Šanovské zvonìní Vánoèní setkání v kostelíku na Šanovì není
2009 / 12 / 21 Králíky, Trhy Na námku v grulichu. není
2009 / 12 / 02 Koncert v Brnì Palackého námìstí, pivovarský sál vedle Svatovavøinecké restaurace Tukan (je to za kostelíkem na námìstí), vstupné 60 Kè. Zvuèí J. Mikyska Letohrad. není
2009 / 10 / 17 Koncert v SDH, KØEST CD upøesníme pozdìji není
2009 / 10 / 17 Køest CD v SDH koncert v SDH v Èervené Vodì, køest nového CD, vstup 50 pøedprodej, 80 na místì není
2009 / 09 / 27 Vinobraní v Èeské Tøebové 45 min není
2009 / 08 / 28 Mohelnický dostavník netøeba popisu zde
2009 / 08 / 15 Šanovské zpívání, 18:18. Tradièní setkání hudebníkù v kostelíku na Šanovì není
2009 / 06 / 21 Vítání léta hudbou Tradièní akce na Støelnici v Králíkách. zde
2009 / 06 / 20 Putování za písnièkou na Køížovou horu festival - viz web (odkaz v menu) není
2009 / 06 / 13 Jablonský medvídek festivalová akce v Jablonném nad Orlicí zde
2009 / 03 / 19 Kapky a Pavuèina Kapela Pavuèina, která u nás byla hrát v Èervené Vodì v kvìtnu 2008 nás pozvala do svého perníkového mìsta - do Pardubic, do DOLI klubu. Na setkání s Pavuèinou a nové - pro nás dosud neznámé místo - se tìšíme. není
2008 / 12 / 26 Šanovské zvonìní Zpívání na Štìpána v šanovském kostelíku s novou fasádou (myšleno ze stavebního hlediska) není
2008 / 10 / 04 Koncert v SDH vpravo je odkaz na stránku s informacemi >>>> zde
2008 / 09 / 06 Kapky do života 3 (slavnostní událost pro naše dva kamarády) bez komentáøe není
2008 / 08 / 16 Šanovské zpívání v kostelíku tradièní akce v kostelíku na Šanovì poøádaný paní Podalovou. Více na letáku v pøíloze. zde
2008 / 06 / 21 Putování za písnièkou na Køížovou horu Druhé festivalové setkání hudebních tìles na Køížové hoøe u Èervené Vody. Více o akci se doètete na festivalových stránkách - odkaz Putování v menu. zde
2008 / 06 / 14 Slavnostní otevøení dìtského høištì !!! Termín posunutý prozatím o 14 dní !!! Bude slavnostnì otevøeno nové dìtské høištì u bývalých jeslí v Èervené Vodì (ve støedu obce). Kapky pøispìjí krátkým nezvuèeným programem není
2008 / 06 / 07 Jablonský medvídek Kapky se letos festivalu zúèastní pošesté. Moc rádi a s chutí. Festival pro všechny, kteøí mají rádi rodinnou atmosféru, co se neradi pohybují v davu a neradi stojí hodinové fronty na pivo. Poznámka: až na ten web www.medvidek.inu.cz (lepší použít odkaz vedle na stránky Jblonného nad Orlicí - sekce kultura) zde
2008 / 05 / 10 Koncert v SDH KAPKY a PAVUÈINA Jarní koncert Kapek a folkové skupiny Pavuèina z Pardubic. Každá skupina odehraje 40 minut. Vstupenky na místì za 50 Kè - netøeba rezervovat. Mládež do 15 let a držitelé ZTP vstup zdarma. Obèerstvení - vèetnì dobrého vína - zajištìno. Za spolupráci Kapky dìkují Nadaci Vodafone, Klubu èilých babièek a Obci ÈV. zde
2007 / 12 / 26 Zpívání na Štìpána Vánoèní setkání hudebníkù ZUŠ Králíky, ZŠ ÈV, neformálních souborù z regionu a obvykle jednoho hosta z pìveckého oboru konzervatoøe. Èasem dodáme plakátek ke stažení. S sebou zvonky! zde
2007 / 11 / 30 Slavnostní rozsvícení Vánoèního stromu Pøedvánoèní akce v Dolní Dobrouèi. Zvuèeno. zde
2007 / 11 / 11 Festival Folkový oøíšek víkendový festival v Brnì, více na int. stránkách zde
2007 / 10 / 06 Koncert v SDHèku v Èervené Vodì 19.00, sál SDH v Èervené Vodì za nemocnicí (200m smìr Boøikovice z kruhového objezdu, odboèka vlevo k hasièské zbrojnici). Kapela na tento koncert vybrala veselejší vesnické písnì, zazní i písnièky, které klasicky do svého repertoáru nezaøazuje - dvì táborové písnì. Koncert bude dokreslen videoprojekcí. Po ukonèení hudební èásti si budete moci jako vždy pochutnat na dobrém vínu z Dolních Vìstonic od vinaøe p. Langra. Mùžete se také podívat na projekci amatérských filmù: Caesar 2007 - letošní dokumentaèní táboroé video z Domašova a Ukrajina 2007 - krátký shot z vandru do Podkarpatské rusi. Prosíme všechny návštìvníky, aby si lístky zakoupili v pøedprodeji u èlenù skupiny nebo na Obec´. úøadu v ÈV, nebo si lístky zamluvili (emaily Kapek) k vyzvednutí u vstupu. Jednotné vstupné 50 Kè (do 15 let, držitelé ZTP mají volný vstup) není
2007 / 08 / 11 Šanovské zpívání Tradièní událost v kostelíku na Šanovì zakonèená blokem skupiny Kapky - cca 5 písní. Podrobnosti o dalších úèinkujících pøineseme pozdìji. zde
2007 / 06 / 16 Putování za písnièkou na Køížovou horu Pro pøesné a podrobné informace kliknìte na lištu - odkaz "Putování" zde
2007 / 06 / 09 Festival Jabloòský medvídek 2007 Nové stránky festivalu - odkaz vpravo. zde
2007 / 04 / 07 Koncert v SDH Sál SDH Èervená Voda, 19:00, vstupné 50 Kè. Na tento jarní koncert není pøedprodej - vstupenky budou k dostání na místì. Držitelé ZTP a mládež do 15. let - vstup zdarma. Srdeènì zveme každého, kdo si rád poslechne staré i novìjší písnì, podívá se na pøíjemnou videoprojekci a rád se také napije dobrého vína z Dolních Vìstonic. Zvukaøí J. Mikyska z Letohradu, který je pro nás už dlouho zárukou skvìlého zvuku, který vždy oceníte. Kapky dìkují za poøadatelskou pomoc Klubu èilých babièek, obci ÈV a za finanèní podporu Nadaci Vodafone Èeská republika. Výzva øidièùm: Prosíme ty, kteøí k nám pøijedou auty, aby svá vozidla nenechávali stát na asfaltu u sálu. Vhodné parkovištì je cca 150 m vzdálené - pøed nemocnicí. Dìkujeme. není
2006 / 12 / 26 Zpívání na Štìpána Zimní alternativa Šanovského zpívání. Pøíjemné zpøíjemnìní Vánoèní doby. Kapácký blok cca 5 písní. zde
2006 / 10 / 07 Koncert v SDHèku Samostatný koncert Kapek, tak jak jste na nìj zvyklí. Použijte odkaz vpravo, dostanete se na plakát koncertu. VYZÝVÁME NAŠE PÀÍZNIVCE, aby si letos závaznì zarezervovali lístky na koncert DOPØEDU. Lístky k našemu (milému) pøekvapení docela mizí a mrzelo by nás, kdyby se na nìkoho ze skalních pøíznivcù nedostalo. Dìkujeme. zde
2006 / 08 / 26 Olšínská struna Festiválek pod skalami na Olšinì u Mnichova Hradištì zde
2006 / 08 / 13 Šanovské zpívání Šanovský kostelík, zaèátek v 18:18 (upøesnìno plakáty). Vystoupení žáku ZUŠ Králíky, Èervenovodských vesmìs amatérù a pìveckého hosta z Brnìnské konzervatoøe. Kapácký blok cca 5 písní. zde
2006 / 07 / 21 Festival Country Vojtìchov - STORNO !!! Vystoupení na festivalu jsme museli odøíci kvùli zdravotní indispozici jednoho ze èlenù kapely. Jedná se o drobné nevážné zranìní, které ovšem zcela znemožòuje hru na nástroj. Naše absence nás mrzí, protože jsme ve Vojtìchovì ještì nebyli a na hraní jsme se tìšili. Nìkeøí z nás si tak alespoò festival pojedou užít jako diváci. zde
2006 / 06 / 17 Setkání Králíkù v Králíkách Námìstí Králíky. Zvuk J. Mikyska Letohrad - mikesound.com, èas bude upøesnìn pozdìji zde
2006 / 06 / 10 Festival Jabloòský medvídek Parádní menší festival v Jablonném nad Orlicí. Pøíjemná atmosféra negigantických rozmìrù v areálu koupalištì Vás urèitì zaujme. Více na internetové adrese festivalu: zde
2006 / 06 / 03 Festival Orlické ozvìny Jednodenní festiválek na pomezí Orlických hor v Dobrušce. zde
2006 / 03 / 10 KONCERT v SDH Zahrajeme nìkolik nových písní, ale pøevážná èást programu je sestavena z alba Koøeny. Videoklip k písni Staré zdi u Vás sklidil úspìch, proto jsme natoèili další video - k jaké písni?? Neprozradíme. Koncert doplní videoprojekce a v pøestávce se budou promítat fotografie ze života obce ÈV. Nebude chybìt ani jeden drobný testík pro naše návštìvníky - mùžete vyhrát naše CD. Dìkujeme Obci ÈV za vstøícnost, KÈB a našim kamarádùm za pomoc pøi organizaci. Vstupenka stojí v pøedprodeji i na místì 50 Kè. Mládež do 15 let a držitelé ZTP mají vstup zdarma. Další vstupní výhody (pro dìtské organizace a další) jsou možné po konzultaci (tel. kapelník) (pøedprodej na podatelnì OÚ ÈV a u èlenù skupiny Kapky, možné zamluvit prostøednictvím emailových kontaktù). Tak tedy 10. bøezna (pátek) v 19:00 v sále SDH (za nemocnicí) v Èervené Vodì. není
2005 / 12 / 26 Šanovské zpívání 15:15, kostelík na Šanovì. Vystoupí obvyklá sestava hudebníkù. Za zmínku stojí nový bod programu: Vánoèní koledy v podání Klubu èilých babièek z Èervené Vody. Plakátek najdete v pøíloze. zde
2005 / 09 / 24 Køtìcí koncert 24. záøí je sobota pøed poutí. Na koncertu probìhne køest 2. cd kapek Koøeny. Do programu zaøazujeme projekci fotografií ze života èervenovodska. Novì budeme promítat podkreslovací videa k nìkolika písním. Po koncertu bude opìt pøipraveno pohoštìní, bílé i èervené. Chystá se mnoho nového, - nechte se pøekvapit. Zvuk - J. Mykiska - www.mikesound.com. Zaèátek 19:00, vstupné 50 Kè, Sál SDH ÈV (za nemocnicí). Mládež do 15 let a ZTP vstup zdarma. Po koncertu bude pro zájemce promítán film Kapky z roku 2001, a pár dalších zajímavých videí. zde
2005 / 08 / 26 MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK 2005 www.mohelnickydostavnik.cz. Kapky se zùèastní Mohelnického dostavníku v rámci soutìže kapel - 26. srpna v pátek na hlavní scénì. zde
2005 / 08 / 21 Závody na Králický snìžník místo: Dolní Morava, hrajeme cca v 16:00, více na www.kraliky.cz není
2005 / 08 / 14 Závìr vernisáže v Králíkách 14:00 zde
2005 / 08 / 13 Šanovské zpívání Klasické pouové zpívání v kostelíku na Šanovì. Organizuje p. Podalová a kol. Výtìžek z dobrovolného vstupného je tradiènì vìnován na opravu kostelíka. Krom kapek tradiènì vystupuje ZUŠ Králíky, flétny z ÈV, sbor ZŠ ÈV pod vedením Z.Køížkové, Trio Š, host David Køíž - absolvent pìveckého oboru na konzervì v Brnì, a další... Zaèátek v 17:00. Zaèíná se výsadbou dvou stromù pøed kostelíkem. není
2005 / 06 / 18 s wejvratama letohrad - orlice, místo: ostrov (smìr Turecko), 20.00 zde
2005 / 06 / 03 Jabloòský medvídek 2005 Malý krásný festiválek v Jablonném nad Orlicí. Tentokrát hrajeme v Pátek, pøed Pavlem Dobešem. Stránky festivalu jsou tady: www.orlicko.cz/medvidek , v aktuální podobì. zde
2005 / 04 / 09 Porta 2005 9. dubna. Autobus z Èervené Vody pojede v 8:00 od Karlova, pøes centrum a poslední zastávka je Perla, nahla?te se, aby je?tì bylo místo. Po Portì prohlídka mìsta a nákupní rozchod. Odjezd ze Svitav kolem 18:00 zde
2005 / 03 / 05 4. recitál skupiny Koncert se opìt uskuteèní v sále SDH v Èervené Vodì. Zaèátek koncertu je plánován na 19:00. Koncert 5. bøezna. V pøestávce se budou promítat snímky ze života na?í v?emi milované vesnice ÈV. Tato nehudební produkce bude mít malinko obnovenou tváø, jediné, co na ní zùstane stejné jsou ji? inventáøní humální stojany na plátno. Na koncertu zahrajeme nìkolik nových písní. Za èervenovodskou zmínku stojí píseò o grandhotelu na Moravském Karlovì. Upozoròuji, že lístky jsou k dostání u èlenù skupiny a na podatelnì OÚ ÈV a mládež do 15 let má vstup zdarma. Koncert bude zvuèit J. Mykiska z Letohradu (doufám, že jsem to jméno napsal správnì). Po koncertu je pro všechny pøipraven modrý kamarád z Portugalska spolu se svou bílou francouzskou pøítelkyní, takže je se na co tìžit. (Pro ty ménì rozumné jedince doporuèuji stránky www.antiethanol.cz). není
2004 / 12 / 28 Èervenovodské Vánoce 2004 Kinosál SPUK ÈV není
2004 / 12 / 26 Šanovské zpívání Šanovský kostelík není
2004 / 11 / 06 Setkání v Bystøeci Bystøec není
2004 / 10 / 23 3. recitál skupiny SDH - 50 Kè, zvuk Miloš Fišer není
2004 / 08 / 14 Šanovské zpívání Šanovský kostelík není
2004 / 08 / 07 Kostelecké posezení Kostelec na Hané není
2004 / 05 / 28 Jablonecký Medvídek 2004 Jablonné n. Orlicí - www.orlicko.cz/medvidek zde
2004 / 05 / 01 Králický majáles Králíky - námìstí není
2004 / 04 / 24 Mezinárodní lékaøský kongres - není
2004 / 04 / 17 Porta 2004 Svitavy - Ottenderfùv dùm www.kultura-svitavy.cz není
2004 / 03 / 26 Klub doktorù Mistrovice není
2004 / 03 / 13 2. recitál skupiny Sál SDH ÈV - 50 na místì není
2003 / 05 / 31 Jablonecký Medvídek 2003 Jablonné n. Orlicí - www.orlicko.cz/medvidek zde
2003 / 03 / 29 Porta 2003 Bílý dùm - Svitavy není
2003 / 03 / 22 1. recitál skupiny Sál SDH v ÈV - Vstupenky v pøedprodeji na OÚ, nebo u èlenù Kapek za 30,-. Spoluorganizátor p. Václav Jetmar. není